Titel:
Name: Magic Thai Goblin’s Zombie
Farbe: seal tortie point
Vater: Magic Thai Goblin’s Dexter
Mutter: Magic Thai Goblin’s Niobelle